Publications

| Español | 中文 | Русский | Kreyòl | 한국어 | Italiano | عرب |

Haitian Creole:

Règleman Eta New York se pou bay aksè nan lang nan sèvis ak pwogram piblik yo. Si ou panse nou pa t ba ou sèvis entèpretasyon konvnab oswa si nou te ba ou refi pou yon dokiman tradui ki disponib, tanpri mande fòm plent nou an pou ban nou remak ou.

Tanpri rele nou nan 518-402-3130 pou jwenn sèvis èd gratis nan lang.


search by title keyword/Pub#:

Found 37 forms/publications for Kreyòl Ayisyen - Haitian Creole below...

Category
Name
Document type
Number
Child Protective Services/State Central Register
Report of Suspected Child Abuse or Maltreatment
RAPÒ ABI OSWA MOVE TRETMAN OU SISPÈK
Form
LDSS-2221AHC
Home and Community-Based Services Waiver (B2H)
Notice of Decision-Discontinuance from Waiver Program
AVI POU DESIZYON - SISPANSYON NAN
PWOGRAM EGZANPSYON
Form
OCFS-8011A-HC
Home and Community-Based Services Waiver (B2H)
Notice of Decision-Denial of Enrollment
AVI POU DESIZYON - REFI POU ENSKRIPSYON
Form
OCFS-8010A-HC
Home and Community-Based Services Waiver (B2H)
Authorization for Release of Health Information
OTORIZASYON POU DIVILGE ENFÒMASYON SOU SANTE
Form
OCFS-8001-HC
Child Protective Services/State Central Register
Safe Babies New York
Tibebe Pwoteje New York
Publication
5161-HC
Commission for the Blind
A Guide to Services for Individuals Who Are Blind
YON GID POU SÈVIS YO POU MOUN KI AVÈG YO
Publication
Pub-505-HC
Commission for the Blind
Medical Profession/ Information
PWOFESYONÈ L MEDIKAL | ENFÒMASION
Publication
Pub-5154-HC
Commission for the Blind
A Guide to Services for Older Adults Who Are Blind
YON GID POU SÈVIS YO POU GRANMOUN AJE KI AVÈG
Publication
Pub-5149A-HC
Commission for the Blind
A Guide to Services for Youth Transition
YON GID POU SÈVIS YO POU TRANZISYON POU JÈN MOUN YO
Publication
Pub-5149B-HC
Commission for the Blind
A Guide to Services for Individuals Who Are Deaf-Blind
YON GID POU SÈVIS YO POU MOUN KI SOUD-AVÈG YO
Publication
Pub-4805-HC
Commission for the Blind
A Guide to Services for Children Who Are Blind
YON GID POU SÈVIS YO POU TIMOUN KI AVÈG YO
Publication
Pub-4748-HC
Commission for the Blind
State Rehabilitation Council Application Form
FÒM APLIKASYON KOMITE REYABILITASYON LETA
Form
OCFS-2150-HC
Child Care
Approval of Your Transitional Child Care Benefits
APWOBASYON POU AVANTAJ GADRI PWOVIZWA OU
Form
OCFS-LDSS-4785-HC
Child Care
Approval of Your Redetermination for Child Care Benefits
APWOBASYON RE-DETÈMINASYON OU POU AVANTAJ GADRI
Form
OCFS-LDSS-4784-HC
Child Care
Delinquent Family Share for Child Care Benefits
KONTRIBISYON PEMAN FANMI KI ANRETA POU BENEFIS GADRI
Form
OCFS-LDSS-4783-HC
Child Care
Notice of Intent to Discontinue Child Care Benefits (Sample Only)
AVI POU FÈ OU KONNEN ENTANSYON POU SISPANN AVANTAJ GADRI OU
Form
OCFS-LDSS-4782-HC
Child Care
Notice of Intent to Discontinue Child Care Benefits (Sample Only)
AVI POU FÈ OU KONNEN ENTANSYON POU SISPANN AVANTAJ GADRI OU
Form
OCFS-LDSS-4782-HC
Child Care
Notice of Intent to Change Child Care Benefits and Family Share Payments (Sample Only)
AVI POU FÈ OU KONNEN ENTANSYON POU CHANJE AVANTAJ GADRI OU AK PEMAN KOTIZASYON FANMI OU
Form
OCFS-LDSS-4781-HC
Child Care
Notice of Intent to Change Child Care Benefits and Family Share Payments (Sample Only)
AVI POU FÈ OU KONNEN ENTANSYON POU CHANJE AVANTAJ GADRI OU AK PEMAN KOTIZASYON FANMI OU
Form
OCFS-LDSS-4781-HC
Child Care
Denial of Your Application for Child Care Benefits (Sample Only)
REFI POU APLIKASYON OU FÈ POU AVANTAJ GADRI
Form
OCFS-LDSS-4780-HC
Child Care
Denial of Your Application for Child Care Benefits (Sample Only)
REFI POU APLIKASYON OU FÈ POU AVANTAJ GADRI
Form
OCFS-LDSS-4780-HC
Child Care
Approval of Your Application for Child Care Benefits (Sample Only)
APWOBASYON POU APLIKASYON OU FÈ POU AVANTAJ GADRI
Form
OCFS-LDSS-4779-HC
Child Care
Approval of Your Application for Child Care Benefits (Sample Only)
APWOBASYON POU APLIKASYON OU FÈ POU AVANTAJ GADRI
Form
OCFS-LDSS-4779-HC
Adoption
Instrument to Acknowlege Paternity of an Out-of-Wedlock Child (PDF)
DOKIMAN JIRIDIK POU REKONÈT PATÈNITE
YON TIMOUN KI FÈT DEYÒ MARYAJ
Form
OCFS-3780-HC
Adoption
Instrument to Acknowlege Paternity of an Out-of-Wedlock Child (WORD)
DOKIMAN JIRIDIK POU REKONÈT PATÈNITE
YON TIMOUN KI FÈT DEYÒ MARYAJ
Form
OCFS-3780-HC
Adoption
Notice of Intent to Claim Paternity of a Child Born Out of Wedlock (PDF)
AVI POU FÈ OU KONNEN ENTANSYON MWEN POU REKLAME PATÈNITE YON TIMOUN KI FÈT DEYÒ MARYAJ
Form
LDSS-2724-HC
Adoption
Notice of Intent to Claim Paternity of a Child Born Out of Wedlock (WORD)
AVI POU FÈ OU KONNEN ENTANSYON MWEN POU REKLAME PATÈNITE YON TIMOUN KI FÈT DEYÒ MARYAJ
Form
LDSS-2724-HC
Child Protective Services/State Central Register
Adam Walsh Child Protective and Safety Act of 2006 (WORD)
LWA 2006 ADAM WALSH KONSÈNAN PWOTEKSYON AK SEKIRITE TIMOUN
Form
OCFS-7067HA
Adult Protective Services
Financial Exploitation of Elderly and Impaired Adults
Eksplwatasyon Finansye Granmoun Aje ak Adilt
Publication
4664-HC
Adult Protective Services
Protecting Adults from Abuse and Neglect (PDF)
Pwoteksyon Adilt kont Abi ak Neglijans
Publication
1326-HC
Child Welfare and Community Services
Pregnant?, Scared?, Need help?
Ou ansent?
Ou pè?
Ou bezwen èd?
Publication
4745-HC
Child Preventive Services
Personalized Safety Tips and Emergency Contact Sheet for Baby Sitters
Publication
5047-HC
Language Access
Haitian Creole - Access to Services in Your Language Complaint Form
Form
LA 1-HC
Language Access
Haitian Creole - Access to Services in Your Language Complaint Form
Form
LA 1-HC
Commission for the Blind
Handbook for Children's Services
TILIV POU SÈVIS TIMOUN
Publication
Commission for the Blind
Equipment Loan Fund for the Disabled
Fon Prè pou Ekipman pou Moun Andikape
Publication
Pub-1407-HC
Commission for the Blind
Application for Service
APLIKASYON POU SÈVIS
Form
OCFS-1002-HC

Translate This Page

OCFS Disclaimer

ORDER HARDCOPY FORMS & PUBS

You can order hardcopy forms and pubs by using this form.

IF FORMS OR PUBLICATIONS ARE BACK ORDERED, YOU WILL BE NOTIFIED.

Plugins

Plug-Ins that may be required for this site:

Acrobat ViewerGet Adobe Acrobat Reader
Download free Adobe Reader X (10.1.1) software to more securely view, print, search, sign, verify, and collaborate on PDF documents, online as well as offline, from your home or office.

Excel ViewerGet Excel Viewer
Open, view, and print Excel workbooks, even if you don't have Excel installed. This download is a replacement for Excel Viewer 97 and all previous Excel Viewer versions.

Word ViewerGet Word Viewer
View, print and copy Word documents, even if you don't have Word installed. This download is a replacement for Word 97 Viewer and all previous Word Viewer versions.

 

RSS feedFacebookPinterestTwitterTwitter Español